การนำเสนอผลงาน Best Practice เมื่อวันครู 16 มกรา 2554

ความเป็นมา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีการพัฒนา ตนเอง พัฒนางานในหน้าที่ จนเกิดผลดีต่อการพัฒนานักเรียน โดยจัดให้มีการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยผู้ที่มีผลการประเมินในระดับสูง ได้รับคัดเืลือกให้เป็น Master Teacher เพื่อขยายเครือข่ายต่อไป
     วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมให้ Master Teacher และผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำได้พัฒนางานจนมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ สามารถขยายเครือข่ายแบบร่วมคิดร่วมทำจนเกิดเป็นผลงานที่เป็น Best Practice เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ระหว่าง เครือข่าย
     เป้าหมาย  Master Teacher/แกนนำ 1 คน ขยายเครือข่ายอย่างน้อย 5 คน และ 1 เครือข่าย นำเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเครือข่ายในลักษณะนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่ เป็น Best Practice

นำเสนอผลงาน Best Practice โดยได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ ERIC โรงเรียนสายปัญญารังสิต

มหกรรมเทิดพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
จัดโดย สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: